Osnaživanje regionalne saradnje: Nadgledanje sprovođenja obaveza sa Bečkog samita zemalja Zapadnog Balkana

Donator:
Evropski fond za Balkan

Partneri:
Institut za demokratiju Societas Civilis (Makedonija) i Nove politike (Bosna i Hercegovina)

Period sprovođenja:
od januara 2016. do decembra 2016. godine

Opis i cilj projekta:
Projekat će pružiti doprinos unapređenju kreiranja politika na regionalnom nivou u kontekstu Berlinskog procesa, koji okuplja predstavnike država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana. Cilj ovog procesa, u okviru kojeg su do sada održani samiti u Berlinu i Beču, jeste podsticanje saradnje i evropskog približavanja zemalja regiona. Sledeći samit biće održan u Parizu, u junu 2016. godine.

Partnerske organizacije će ispitati u kojoj meri vlade zemalja Zapadnog Balkana koje učestvuju u Berlinskom procesu ispunjavaju obaveze iz dve deklaracije usvojene na samitu u Beču 2015. godine: Zajedničke deklaracije o uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i Deklaracije o regionalnoj saradnji i rešavanju bilateralnih sporova, kao i kakva je uloga organizacija civilnog društva u tom procesu.

Rezultati:
1) Regionalna studija o ispunjavanju obaveza vlada zemalja Zapadnog Balkana iz deklaracija usvojenih u Beču 2015. godine, koja sadrži nalaze o trenutnom stanju i smernice za praćenje napretka. Ova studija je predstavljena na regionalnom skupu u junu 2016. godine, neposredno pre održavanja samita u Parizu.

Preuzmite studiju ovde:
Vienna Summit (Berlin Process) Commitments Implementation Study

2) Preporuke za unapređenje obaveza preuzetih u okviru Berlinskog procesa u oblasti regionalne saradnje i saradnje mladih (Regional Policy Brief). Ove preporuke biće predstavljene na konferenciji koja će biti održana u decembru 2016. godine.