Analiza ankete “Iskustva i mišljenja o pravosuđu u Srbiji”

Donator:

Kancelarija UNDP u Srbiji

Period sprovođenja:

februar – april 2013.

Opis i cilj projekta:

Kancelarija UNDP u Srbiji i B92 sprovode anketu o stavovima građana Srbije o reformi pravosuđa, koja će biti postavljena na internet stranici B92, 18. februara do 18. marta 2013. Svrha ankete je da pruži uvid u stavove građana o reformi pravosuđa.

Nakon zatvaranja anakete, Grupa za razvojne politike (GRP) će uraditi analizu iznetih mišljena i stavova građana Srbije o reformi pravosuđa. Analiza GRP treba da naznači šta učesnici ankete smatraju glavnim izazovima reforme pravosuđa u Srbiji. Pored toga, ona treba da pomogne u utvrđivanju glavnih tema i “gorućih problema” u reformi pravosuđa, kao i okvir konsultacija, za seriju razgovora s focus grupama koje će obaviti UNDP. Na osnovu svega toga, UNDP će sačiniti analitički izveštaj s preporukama, koji će služiti kao osnova u konslutativnom procesu pisanja Nacionalne strategije za reformu pravosuđa u Srbiji.

Krajnji cilj ovog poduhvata UNDP je da doprinese poboljšanju efikasnosti pravosuđa u Srbiji, s posebnim naglaskom na potrebe siromašnih, žena, osoba s invaliditetom, manjima I drugih ranjivih i marginalizovanih grupa.