Objavljena publikacija Priznavanje stranih visokoškolskih diploma u Srbiji

(Beograd, 1. novembar 2012) – Grupa za razvojne politike (GRP) je objavila svoju prvu publikaciju Priznavanje stranih visokoškolskih diploma u Srbiji, autora mr Mihajla Babin, Helene Hiršenberger i dr Tatjane Papić.

Prvi poduhvat Grupe za razvojne politike je posvećen temi priznavanja stranih univerzitetskih diploma, jer je u praski uočeno da se mladi iz Srbije, koji su stekli neku od univerzitetskih diploma u inostranstvu i odlučili da se u Srbiju vrate, suočavaju s preprekama u njihovom priznavanju. Takva praksa ne pogađa samo njih, već i privredu, univezitete i društvo u celini. Naime, obezbeđivanjem dobrog i efikasnog sistema priznavanja stranih diploma poboljšava se mobilnost radne snage, koja je značajni činilac razvoja privrede, kao i konkurentnost univerziteta.

Tako studija Priznavanje stranih visokoškolskih diploma u Srbiji GRP teži da da pomogne u nalaženju dobrih i konzistentnih rešenja radi unapređenje sistema visokog obrazovanja i povećanja broja ljudi koji se vraćaju u Srbiju. Studija analizira priznavanje stranih visokoškolskih diploma u Srbiji kroz pravni okvir i praksu šest univerziteta (četiri državna i dva privatna). Ona sadrži i konkretne preporuke namenjene poboljšavanju pravnog okvira i prakse, koji treba da vodi i prevazilaženju izazova s kojima se Srbija u oblasti priznavanja stranih diploma suočava.

Izradu ove studije je podržavala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Besplatno preuzimanje publikacije »