Statut

Na osnovu članova 10, 11 i 12 Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, br. 51/2009), osnivačka skupština udruženja Група за развојне политике održana 9. maja 2011. u Beogradu usvojila je ovaj

STATUT

UDRUŽENJA ГРУПА ЗА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ

Član 1

Udruženje Група за развојне политике (dalje: “Udruženje”) je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana na neodređeno vreme radi ostvarenja ciljeva definisanih u članu 2 u oblasti civilnog društva.

Ciljevi Udruženja

Član 2

Ciljevi Udurženja su unapređenje mera javne politike u skladu sa standardima evropskih integracija, naročito u oblasti ekonomije, prava, javne uprave, obrazovanja i životne sredine, podizanje javne svesti o politici integracija EU i unapređenje demokratije, građanskog društva, ljudskih prava i regionalne saradnje.

Član 3

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje, između ostalog, kroz sledeće aktivnosti:
- prikupljanje i obradu naučne i stručne literature u oblasti javne politike, a posebno one koja se odnosi na ekonomiju, pravo, javnu upravu, obrazovanje i životnu sredinu;
- sprovođenje istraživanja, studija i analize u cilju uobličavanja i sprovođenja mera javne politike u skladu sa standardima EU
- davanje preporuka u vezi s strategijom i politikom integracija EU
- praćenje razvoja i debate u vezi s strategijama i politikama EU
- izradu štampanih, audio i video materijala na osnovu rezultata istraživačkog rada Udruženja (naučni radovi, newsletter-i, časopisi, knjige, dokumentarni filmovi i emisije…);
- organizaciju tribina, stručne skupove, seminare i druge oblike edukacije
- saradnja s univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave merama javne politike;
- povezivanje, širenje i produbljivanje saradnje sa ostalim udruženjima, organizacijama, vladinim i nevladinim ustanovama koje imaju iste ili slične ciljeve i bave se istim ili sličnim aktivnostima.

Naziv i sedište

Član 4

Naziv Udruženja je:
Групa за развојне политике.
Skraćeni naziv Udruženja je: ГРП.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je:
Group for Development Policy.
Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je: GDP.

Član 5

Sedište Udruženja se nalazi u Ulici Hilandarskoj 34, 11000 Beograd.

Članstvo

Član 6

Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata Statut Udruženja i podnese prijavu za učlanjenje Izvršnom direktoru Udruženja.

Član 7

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Izvršnog direktora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 8

Svaki član može da istupi iz Udruženja na osnovu pisane izjave.
Član koji je prekršio svoje članske obaveze može da bude isključen iz Udruženja odlukom Skupštine Udruženja.

Prava i obaveze članova

Član 9

Članovi Udruženja imaju pravo da
- učestvuju u aktivnostima Udruženja;
- prisustvuju sednicama Skupštine i da učestvuju u njenom odlučivanju;
- budu birani u druge organe Udruženja;
- zahtevaju održavanje sednica Skupštine i da predlažu njihov dnevni red;
- predlažu izmene Statuta i drugih opštih akata Udruženja;
- predlažu odluke Skupštine i Izvršnog direktora;

Član 10

Članovi Udruženja imaju obavezu da poštuju Statut, opšte akte i druge odluke udruženja.

Članovi Udruženja imaju obavezu da svojim delovanjem ne ugrožavaju ciljeve Udruženja, a posebno da ne podržavaju ili preduzimaju aktivnosti upravljene ka ugrožavanju ili omalovažavanju ustavom i međunarodnim ugovorima zajemčenih ljudskih prava.

Član 11

Članstvo u Udruženju ne povlači bilo kakve finansijske obaveze prema Udruženja ili njegovim članovima.
Članovi mogu Udruženju dati dobrovoljni prilog.

Organi Udruženja

Član 12

Organi Udruženja su Skupština i Izvršni direktor.

Član 13

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.
Redovna sednica Skupštine se održava jednom godišnje.
Vanredna sednica Skupštine se održava na osnovu pisanog zahteva najmanje jedne petine članova, u roku od 30 dana od podnošenja takvog zahteva.
Sednicu Skupštine saziva Izvršni direktor.
Na početku svake sednice, Skupština bira predsedavajućeg.

Član 14

Skupština ima sledeće nadležnosti:
- razmatra pitanja iz oblasti delovanja Udruženja i usvaja odluke o tim pitanjima;
- usvaja plan i program rada Udruženja;
- usvaja Statut i njegove izmene i dopune;
- usvaja druge opšte akte Udruženja;
- razmatra i usvaja godišnji finansijski izveštaj i finansijski plan;
- bira i razrešava Izvršnog direktora;
- razmatra i usvaja izveštaje Izvršnog direktora;
- odlučuje o udruživanju u saveze;
- odlučuje o statusnim promenama udruženja i prestanku njegovog rada;
- odlučuje o drugim pitanjima u okviru svoje nadležnosti na osnovu ovog Statuta ili neophodnim za rad Udruženja;

Skupština donosi odluke prostom većinom prisutnih članova, osim odluke o prestanku rada Udruženja koja se donosi većinom glasova ukupnog broja članova Udruženja.
Svaki član ima jedan glas u Skupštini.

Član 15

Izvršni direktor se bira na dve godine.
Skupština može u svako doba da razreši Izvršnog direktora.

Član 16

Izvršni direktor ima sledeće nadležnosti:
- sprovodi odluke Skupštine;
- rukovodi aktivnostima Udruženja između sednica Skupštine;
- donosi odluke neophodne za ostvarivanje ciljeva Udruženja, u okviru politike koju je utvrdila Skupština;
- donosi finansijske odluke;
- inicira sednice Skupštine;
- podnosi izveštaje Skupštini;
- pokreće postupak za naknadu štete u skladu sa članom 25, stav 2, Zakona o udruženjima.

Član 17

Izvršni direktor je ovlašćen da samostalno predstavlja i zastupa Udruženje.
Skupština može ovlastiti i druga lica da samostalno predstavljaju i zastupaju Udruženje.

Javnost rada

Član 18

Rad Udruženja je javan.
Izvršni direktor se stara da javnost bude redovno obaveštavana o radu Udruženja.
Dokumenti Udruženja su dostupni javnosti u obimu i na način koji odredi Skupština.
Na sednicama Skupštine članovi dobijaju godišnje izveštaje o radu i finansijske izveštaje Udruženja.

Imovina

Član 19

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na druge zakonom dozvoljene načine.

Član 20

Ako Udruženje prestane s radom, njegova imovina preneće se na udruženje „Lice ulice“.

Prestanak rada udruženja

Član 21

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 22

Udruženje ima dva pečata četvrtastog oblika: na jednom s leve strane stoji „Група за развојне политике“ a s desne skraćenica Udruženja „ГРП,“ na drugom s leve strane stoji „Grupa za razvoje politike Beograd“ a s desne skraćenica Udruženja „GRP“.

Završne odredbe

Član 23

Izmene i dopune ovog Statuta, kao i druge opšte akte Udruženja, usvaja Skupština prostom većinom glasova prisutnih članova, na predlog bilo kog člana Skupštine.

Član 24

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

Predsedavajući osnivačke skupštine udruženja Grupa za razvojne politike

___________________________________
/ime i prezime, potpis/