Istraživači

prof. dr Aleksandra Čavoški

Aleksandra je viši istraživač GRP. Bavi se pravom EU, ekološkim pravom i svojinskim pravom. Predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Birmingemu, UK.

prof. dr Tatjana Papić

Tatjana je istraživačica i programska direktorka GRP. Pored toga, u GRP radi na temama koje se tiču međunarodnog javnog prava, međunarodnih organizacija i ljudskih prava. Predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

dr Jelena Jerinić

Jelena je istraživačica GRP. Bavi se upravnim pravom, razvojem lokalne samouprave i definisanjem i koordinacijom javnih politika. Jelena je docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

dr Mihajlo Babin

Mihajlo je istraživač u GRP. Bavi se oblastima obrazovnih politika, fiskalne politike i modela finansiranja javnog sektora. Docent je na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Univerziteta Singidunum i konsultant Svetske banke za finansiranje obrazovanja.

dr Miloš Erić

Miloš je izvršni direktor GRP. Njegova specijalnost su evropske integracije, energetska efikasnost, javna uprava, ekonomski razvoj i reforma obrazovanja. Docent je na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Univerziteta Singidunum.

 

Saradnici

prof. dr Marko Milanović

Marko je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Notingem u Velikoj Britaniji, gde predaje Međunarodno javno pravo i ljudska prava. Marko je Generalni sekretar Evropskog udruženja za međunarodno pravo.

Helena Hiršenberger

Helena je istraživač na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i student doktorskih studija iz oblasti Upravljanja znanjem. Bavi se obrazovnim politikama i modelima povezivanja visokog obrazovanja, nauke i privrede u funkciji kompetitivnosti regiona, i realizacijom projekata u okviru programa Tempus, FP7/H2020 i Dunavska strategija.